Bierzmowanie

Bierzmowanie

I Komunia św.

Pogrzeb katolicki

Parafia Św. Wojciecha w Rogóźnie

Sakramenty

Sakramenty są głównymi i skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, dzięki którym człowiek otrzymuje życie Boże i w nim wzrasta. Posługę uświęcania należy zatem koncentrować wokół ofiary Eucharystycznej i pozostałych sakramentów. Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej zaleca, aby sakramenty przyjmować w swojej parafii.

Chrzest

Chrzest to pierwszy i najważniejszy sakrament - jest niejako bramą sakramentów. Nie tylko gładzi grzech pierworodny (i grzechy uczynkowe), ale przede wszystkim daje życie Boże i wiarę, włącza w Chrystusa i do Kościoła. Zgłaszając dziecko do chrztu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem należy:

 • mieć ze sobą akt urodzenia dziecka,
 • dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek (minimum 16 lat), adres zamieszkania,
 • zaświadczenia od chrzestnych, że mogą godnie pełnić tą funkcję (gdy chrzestni są spoza parafii),
 • zgodę własnego proboszcza na chrzest (gdy odbywa się poza parafią zamieszkania),
 • zaopatrzyć się w białą szatkę i świecę chrzcielną.

Chrzestnym/ą może być tylko osoba wierząca, praktykująca, ochrzczona, przyjęta do Komunii, bierzmowana i wolna od kar kościelnych.

Jest pełnym spotkaniem z Jezusem Chrystusem, obecnym w swoim Ciele i Krwi pod postaciami eucharystycznymi. To także dalsze umacnianie więzi, jaka została nawiązana w sakramencie chrztu św. Wymaga to nie tylko katechizacji, ale szczególnego świadectwa wiary rodziców. Zgłaszając dziecko do I Komunii św. rodzice powinni:

 • być osobami wierzącymi i praktykującymi,
 • posiadać świadectwo udziału dziecka w katechezie szkolnej (gdy dziecko uczy się poza parafią),
 • złożyć w biurze deklarację rodziców dziecka komunijnego,
 • dostarczyć metrykę chrztu (gdy dziecko było ochrzczone poza parafią),
 • uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych dla rodziców, organizowanych w parafii.

Bierzmowanie

Bierzmowanie (z łac. confirmatio) jest sakramentem, który utwierdza w łaskach chrztu św., jeszcze bardziej zawiązuje relację z Bogiem, "umacnia w mężnym wyznawaniu wiary i postępowaniu według jej zasad". Jest zatem sakramentem udzielanym ludziom wierzącym i praktykującym, a nie udzielanym w imię zasad. Jak zaznacza I Synod Diecezji Toruńskiej: bierzmowania udziela się uczniom po I klasie szkoły ponad podstawowej. Kandydat, który pragnie przyjąć sakrament bierzmowania:

 • przedstawia w biurze zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej,
 • dostarcza opinię katechety,
 • dostarcza do biura metrykę chrztu (gdy chrzest był poza własną parafią),
 • dostarcza do biura deklarację kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
 • regularnie uczestniczy w życiu liturgicznym parafii (msze, spowiedź, nabożeństwa) i organizowanych spotkaniach.

Namaszczenie chorych

Doświadczenie przemijania i umierania jest wpisane w ludzką kondycję. Wiara chrześcijańska przypomina nam jednak, że umieranie jest równocześnie "przechodzeniem do domu Ojca i rodzeniem się dla nieba", a ciało ludzkie "było świątynią Ducha św." Dlatego wiernym Kościoła  przysługuje prawo do pogrzebu katolickiego. Rodzina, która godnie i z szacunkiem dla osoby zmarłej chce pochować swojego zmarłego:

 • uzgadnia z zakładem pogrzebowym dzień, godzinę i miejsce pochówku,
 • zgłasza się do biura parafialnego z aktem zgonu,
 • przynosi ze sobą potwierdzenie przyjęcia przez zmarłego sakramentów chorych (jeśli była taka możliwość),
 • administracji cmentarza dostarcza zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • koniecznie opinia i pozwolenie właściwego proboszcza na pogrzeb poza parafią (jeśli pogrzeb ma się odbyć w innej parafii).

Sakrament namaszczenia chorych z sposób szczególny jest wejściem i doświadczeniem wspólnoty z Ukrzyżowanym, jak również słabości ludzkiej kondycji i przemijania. Ze swej natury jest udzielany tym wszystkim, "którzy się źle mają". W sposób szczególny w Kościele sakrament namaszczenia chorych jest udzielany 11.02 (MB z Lourdes - Światowy Dzień Chorego), w czasie rekolekcji, misji. Zwyczajowo jest udzielany po umówieniu terminu na zgłoszenie (osobiste przez osobę bliską lub krewną, bądź telefoniczne), w nagłych sytuacjach o każdej porze doby. Zgłaszając chorego do namaszczenia warto się zorientować, czy przyjmie też Komunię św. W domu należy przygotować:

 • biały obrus,
 • krzyż i lichtarze,
 • odrobinę waty.

I Komunia św.

Małżeństwo

Sakrament małżeństwa czyni z małżonków wierzących "wspólnotę ciał i serc" na wzór Trójcy św. i św. Rodziny z Nazaretu. Małżeństwo jako sakrament jest zawierane zasadniczo przez osoby wierzące (katolików). Ze swej natury małżeństwo cechuje się wiernością, nierozerwalnością, ukierunkowane jest na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie dzieci. Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

 • ustalają w biurze parafialnym, z odpowiednim wyprzedzeniem, termin zaślubin,
 • na 3 miesiące przed ślubem zgłaszają się do biura na spisanie tzw. protokołu przedmałżeńskiego,
 • do tego czasu wyciągają metryki chrztu (i bierzmowania) - ważne pół roku,
 • dostarczają zaświadczenie o odbytej katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),
 • odbierają z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (gdy ma być tzw. ślub konkordatowy) - ważne pół roku,
 • akt zgonu współmałżonka (gdy małżeństwo zawiera osoba stanu wdowiego),
 • dane świadków zaślubin (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Świadkowie zaślubin muszą być pełnoletni (posiadać osobowość prawną), zdrowi psychicznie, mający świadomość w czym uczestniczą.

I Komunia św.

Bierzmowanie

Bierzmowanie

Adres

Kontakt

Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Wojciecha

Rogóźno 69

86-318 Rogóźno

(+48) 506 981 199

xkj@poczta.onet.pl

Nr konta parafii

Bank PKO B.P. 

30 1020 5040 0000 6102 0171 6281